Khối Hành Chính - Nhân Sự

Cập nhật: 07/04/2017
Lượt xem: 3.451
Cỡ chữ
Chức năng, nhiệm vụ của Khối Hành chính - Nhân sự
 
1. Công tác hành chính
a) Thực hiện công tác văn thư, quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật và quy định của VVM.
b) Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản tài liệu tại Trụ sở chính theo quy định của VVM.
c) Đầu mối đề xuất việc ban hành, chỉnh sửa, bổ sung Nội quy lao động, Quy chế làm việc, quy chế văn thư, lưu trữ của VVM.
d) Theo dõi và quản lý tình hình thực hiện nội quy lao động của cán bộ, viên chức tại Trụ sở chính.
e) Làm các thủ tục cho cán bộ viên chức của VVM/các khách mời của VVM đi công tác trong nước, nước ngoài.

2. Công tác quản trị
a) Quản lý toàn bộ phương tiện, tài sản tại Trụ sở chính của VVM.
b) Đầu mối mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị và đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động văn phòng tại Trụ sở chính.
c) Tổ chức công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh chung tại Trụ sở chính nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho VVM. 
d) Quản lý đội xe, theo dõi và bố trí lịch xe phục vụ nhu cầu công tác của Ban Lãnh đạo VVM và cán bộ VVM theo đúng quy định.

3. Công tác thông tin, truyền thông
a) Xây dựng các kế hoạch, chiến dịch truyền thông nhằm tạo dựng thương hiệu, phát triển hình ảnh của VVM tới các tổ chức có liên quan và công chúng.
b) Đầu mối liên hệ với các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu làm việc với VVM.
c) Đầu mối trong việc tổ chức các sự kiện trong nước của VVM và lưu trữ toàn bộ các hình ảnh, tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của VVM.

4. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo VVM trong việc triển khai các dự án xây dựng cơ bản của VVM.

5. Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự
a) Tham mưu cho Ban Lãnh đạo VVM trong công tác tổ chức, quản lý, sắp xếp nhân sự phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của VVM.
b) Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức thuộc VVM và giúp Ban Lãnh đạo VVM thực hiện công tác đánh giá cán bộ hàng năm theo phân cấp.
c) Đầu mối tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, ký kết và theo dõi, quản lý, gia hạn hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của VVM.
d) Đầu mối thực hiện quy trình, thủ tục liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ, viên chức của VVM.
e) Đầu mối tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của VVM theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và VVM; làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng.
f) Đầu mối xây dựng kế hoạch định biên, theo dõi tổng hợp tình hình sử dụng lao động tại VVM.
g) Tham mưu cho Ban Lãnh đạo VVM trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại VVM; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.
h) Đầu mối giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cán bộ theo quy định.
i) Đầu mối đề xuất việc ban hành, chỉnh sửa, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc VVM; quy chế tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động; quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và điều chuyển cán bộ, viên chức; quy chế thi đua khen thưởng.

6. Công tác đào tạo
a) Đầu mối xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm và kế hoạch đào tạo trung hạn, dài hạn của VVM.
b) Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ viên chức VVM theo kế hoạch đã được phê duyệt; quản lý và đánh giá kết quả đào tạo thuộc chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước bằng kinh phí của VVM và các nguồn tài trợ khác.
c) Đề xuất, tham mưu cho Ban Lãnh đạo VVM trong việc cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, các chương trình hội thảo, hội nghị tại nước ngoài.
d) Đầu mối đề xuất việc ban hành, chỉnh sửa, bổ sung quy chế đào tạo cán bộ, viên chức.

7. Công tác tiền lương và thực hiện các chế độ, chính sách
a) Đầu mối thực hiện việc quyết toán tiền lương, tiền thưởng, xây dựng phương án tiền lương kế hoạch và thực hiện công tác báo cáo về tiền lương, tiền thưởng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành.
b) Thực hiện việc theo dõi, quản lý ngày công lao động; thực hiện việc phân phối tiền lương theo quy định của VVM và trực tiếp tính toán tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ, viên chức tại Trụ sở chính.
c) Theo dõi, thực hiện và giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đối với cán bộ, viên chức tại VVM theo quy định; phối hợp với Công đoàn VVM thực hiện các chính sách liên quan đến phúc lợi của người lao động.
d) Đầu mối đề xuất việc ban hành, chỉnh sửa, bổ sung quy chế trả lương, quy chế thưởng, quy chế sử dụng và phân phối quỹ phúc lợi.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.