Khối Kinh Doanh

Cập nhật: 07/04/2017
Lượt xem: 3.837
Cỡ chữ
Chức năng, nhiệm vụ của Khối Kinh doanh

1. Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về công tác kế hoạch và chiến lược phát triển Công ty, công tác đầu tư và quản lý dự án đầu tư, tổ chức hệ thống thông tin kinh tế trong Công ty, công tác quản lý kinh tế, công tác quản lý kỹ thuật, tham mưu cho Tổng giám đốc về nghiệp vụ kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh cho các phòng ban, Chi nhánh của Công ty

2. Về công tác kế hoạch
a) Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, các kế hoạch tháng, quý, năm;
b) Giám sát các hoạt động kinh doanh và tiến độ thực hiện kế hoạch của các Chi nhánh trong toàn Công ty;

3. Về công tác kinh doanh
a) Quản lý các Hợp đồng kinh tế (quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện, thanh lý Hợp đồng);
b) Quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành (nghiên cứu, triển khai, áp dụng...)
c) Phối hợp với các Phòng, ban khác trong việc xây dựng và áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, các quy chế nội bộ Công ty.

4. Về công tác đầu tư và quản lý dự án
a) Nghiên cứu, đề xuất, phương hướng, chiến lược, dự án đầu tư phù hợp với nguồn lực Công ty trong từng giai đoạn phát triển;
b) Quản lý dự án đầu tư (quá trình lập, thẩm định, triển khai dự án...);
c) Nghiên cứu đề xuất, lựa chọn đối tác đầu tư liên doanh, liên kết.

5. Về công tác kỹ thuật
a) Nghiên cứu các văn bản Pháp luật, các chế độ chính sách của Nhà nước quy định về công tác quản lý kỹ thuật chất lượng các công trình xây dựng.
b) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các Chi nhánh thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng.
c) Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ kỹ thuật, chất lượng theo quy định.
d) Lập sổ sách theo dõi số lượng, chất lượng xe máy, thiết bị và kế hoạch sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn máy móc, thiết bị, lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động SXKD

6. Việc thông tin kinh tế
a) Xây dựng hệ thống thông tin kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc nắm bắt, xử lý kịp chính xác, phục vụ cho công tác quản lý của Hội đồng quản trị và điều hành của TGĐ Công ty;
b) Thực hiện nhiệm vụ Trung tâm thông tin kinh tế của Công ty;
c) Lập báo cáo biểu thống kê, các báo cáo về tình hình SXKD cho TGĐ và gửi các cơ quan theo quy định của Pháp luật.

7. Nghiên cứu phát triển
a) Nghiên cứu tình hình môi trường kinh doanh: các chính sách của Đảng, Nhà nước, hệ thống pháp luật; Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh;
b) Xác lập định hướng chiến lược phát triển toàn diện Công ty, các chính sách phát triển, các kế hoạch dài hạn; Xây dựng chiến lược Maketing, chính sách Maketing phù hợp với từng giai đoạn phát triển, từng sản phẩm, từng dịch vụ; Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, chiến lược, chiến thuật nâng cao sức mạnh canh tranh của Công ty;

8. Về nghiệp vụ kinh doanh
a) Phát triển hệ thống điểm đặt máy bán hàng tự động, tìm kiếm khách hàng, chăm sóc và quan hệ khách hàng;
b) Quản lý các chính sách kinh doanh (quá trình xây dựng các chính sách, triển khai áp dụng, bổ sung hoàn chỉnh...);
c) Nghiên cứu phát triển các nghiệp vụ kinh doanh (nghiệp vụ mua, bán, giá cả, hợp đồng kinh tế ), các hình thức thương mại tiên tiến, từng bước đổi mới và hiện đại hoá các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
d) Quản lý thống nhất các nghiệp vụ kinh doanh trong Công ty;
e) Hỗ trợ kinh doanh cho các Chi nhánh trong Công ty về thị trường, đối tác kinh doanh, ký kết hợp đồng, cấp hàng nhập khẩu cho các Chi nhánh với các điều kiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ chung toàn Công ty.

9. Về trực tiếp kinh doanh
a) Trực tiếp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu máy móc, linh kiện và các mặt hàng có quy mô doanh thu lớn có tầm quan trọng đối với Công ty.
b) Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành công tác vận hành hệ thống máy bán hàng tự động;

10. Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban điều hành và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành phân công.