Khối Kỹ Thuật - Công nghệ thông tin

Cập nhật: 07/04/2017
Lượt xem: 2.759
Cỡ chữ
Chức năng, nhiệm vụ của khối Kỹ thuật - Công nghệ thông tin

1. Quản trị và duy trì hoạt động thông suốt và an toàn của hệ thống công nghệ thông tin của VVM.

2. Quản lý cổng giao tiếp điện tử, cổng giao tiếp trực tuyến và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ của VVM cho khách hàng có liên quan; theo dõi, giám sát thành viên trong việc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của VVM.

3. Quản lý, lưu trữ dữ liệu điện tử cho các hệ thống nghiệp vụ của VVM nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng dữ liệu cho hoạt động quản lý, giám sát của VVM.

4. Xây dựng và tổ chức triển khai các chiến lược, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin; các dự án công nghệ thông tin, dịch vụ thông tin số của VVM.

5. Nghiên cứu, tập hợp và đánh giá nhu cầu, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông của VVM và đề xuất việc nâng cấp, đầu tư mới hệ thống máy tính, các thiết bị và phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng phù hợp với yêu cầu, quy mô hoạt động của VVM trong từng giai đoạn.

6. Quản lý các tài liệu kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin của VVM; theo dõi và đề xuất việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị tin học và các hệ thống phần mềm tại VVM.

7. Đầu mối mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị về công nghệ thông tin cho hệ thống nghiệp vụ của VVM.

8. Quản trị về mặt kỹ thuật trang thông tin điện tử của VVM.

9. Đầu mối đề xuất việc ban hành, chỉnh sửa, bổ sung các quy chế, quy trình nội bộ về quản lý hệ thống công nghệ thông tin tại VVM và các quy định liên quan đến việc kết nối cổng giao tiếp điện tử, cổng giao tiếp trực tuyến của VVM với thành viên và các tổ chức liên quan.

10. Xử lý yêu cầu của các phòng tại Trụ sở chính và Chi nhánh về các vấn đề nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin theo quy định của VVM.

11. Định kỳ báo cáo Ban Lãnh đạo VVM về việc quản lý hệ thống công nghệ thông tin tại VVM.

12.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.