Khối Tài chính - Kế toán

Cập nhật: 07/04/2017
Lượt xem: 3.279
Cỡ chữ
Chức năng, nhiệm vụ của khối Tài chính - Kế toán

1.1. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo VVM trong việc quản lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn hiện có của VVM; lập kế hoạch, phương án huy động, sử dụng và điều hòa các nguồn vốn hợp lý, hiệu quả theo đúng quy định của Nhà nước.

1.2. Tổ chức hạch toán kế toán kịp thời các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo chế độ quy định; quản lý các hoạt động thu, chi của VVM theo cơ chế tài chính hiện hành.

1.3. Đầu mối xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm (bao gồm cả kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản, công cụ, dụng cụ) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính được giao.

1.4. Đầu mối tổ chức và hướng dẫn thực hiện các quy định, chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê của Nhà nước và VVM.

1.5. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo VVM phương án phân phối lợi nhuận hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

1.6. Đầu mối đề xuất việc ban hành, chỉnh sửa và bổ sung quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy trình thanh toán mua sắm và chi tiêu nội bộ của VVM.

1.7. Đầu mối thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VVM; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin và số liệu kế toán theo yêu cầu quản lý và quy định của pháp luật.

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.