Tuyển dụng

Tuyển dụng chuyên viên Kiểm soát nội bộ

12/08/2019 - 639 Lượt xem

- Tổ chức kiểm soát nội bộ định kỳ hàng năm theo kế hoạch đã định hoặc bất thường khi có yêu cầu từ Trưởng ban. - Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về tài chính và kế toán; các quy định về kế toán, thuế và tài chính của các cơ quan chức năng bên ngoài công ty như cơ quan thuế, bộ tài chính, ngân hàng nhà nước… - Lập các báo cáo và quản lý sau kiểm tra thể hiện các vấn đề đã thực hiện đúng và chưa thực hiện đúng tại các chi nhánh được kiểm tra cho Trưởng ban và những người liên quan, đồng thời tư vấn các biện pháp khắc phục. - Giám sát các chi nhánh thực hiện các vấn đề mà ban kiểm soát đã đưa ra sau mỗi cuộc kiểm toán. - Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến phần việc được giao; - Chịu trách nhiệm các kết quả kiểm soát các phần việc được giao trước Trưởng ban và Ban lãnh đạo công ty.

Xem chi tiết

- Tổ chức kiểm soát nội bộ định kỳ hàng năm theo kế hoạch đã định hoặc bất thường khi có yêu cầu từ Trưởng ban. - Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về tài chính và kế toán; các quy định về kế toán, thuế và tài chính của các cơ quan chức năng bên ngoài công ty như cơ quan thuế, bộ tài chính, ngân hàng nhà nước… - Lập các báo cáo và quản lý sau kiểm tra thể hiện các vấn đề đã thực hiện đúng và chưa thực hiện đúng tại các chi nhánh được kiểm tra cho Trưởng ban và những người liên quan, đồng thời tư vấn các biện pháp khắc phục. - Giám sát các chi nhánh thực hiện các vấn đề mà ban kiểm soát đã đưa ra sau mỗi cuộc kiểm toán. - Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến phần việc được giao; - Chịu trách nhiệm các kết quả kiểm soát các phần việc được giao trước Trưởng ban và Ban lãnh đạo công ty.

Xem chi tiết
Tuyển dụng Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

06/08/2019 - 583 Lượt xem

- Tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định - Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát, ký các báo cáo kiểm soát. - Đảm bảo các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét. - Giám sát, chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện các công việc được phân công và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

Xem chi tiết

- Tổ chức kiểm soát nội bộ định kỳ hàng năm theo kế hoạch đã định hoặc bất thường khi có yêu cầu từ Trưởng ban. - Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về tài chính và kế toán; các quy định về kế toán, thuế và tài chính của các cơ quan chức năng bên ngoài công ty như cơ quan thuế, bộ tài chính, ngân hàng nhà nước… - Lập các báo cáo và quản lý sau kiểm tra thể hiện các vấn đề đã thực hiện đúng và chưa thực hiện đúng tại các chi nhánh được kiểm tra cho Trưởng ban và những người liên quan, đồng thời tư vấn các biện pháp khắc phục. - Giám sát các chi nhánh thực hiện các vấn đề mà ban kiểm soát đã đưa ra sau mỗi cuộc kiểm toán. - Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến phần việc được giao; - Chịu trách nhiệm các kết quả kiểm soát các phần việc được giao trước Trưởng ban và Ban lãnh đạo công ty.

Xem chi tiết
Tuyển gấp 08 nhân viên vận hành Máy bán hàng tự động tại TP Hồ Chí Minh

16/09/2019 - 1.740 Lượt xem

Tuyển nhân viên giám sát và đưa hàng hóa vào máy bán hàng tự động tại TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

- Tổ chức kiểm soát nội bộ định kỳ hàng năm theo kế hoạch đã định hoặc bất thường khi có yêu cầu từ Trưởng ban. - Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về tài chính và kế toán; các quy định về kế toán, thuế và tài chính của các cơ quan chức năng bên ngoài công ty như cơ quan thuế, bộ tài chính, ngân hàng nhà nước… - Lập các báo cáo và quản lý sau kiểm tra thể hiện các vấn đề đã thực hiện đúng và chưa thực hiện đúng tại các chi nhánh được kiểm tra cho Trưởng ban và những người liên quan, đồng thời tư vấn các biện pháp khắc phục. - Giám sát các chi nhánh thực hiện các vấn đề mà ban kiểm soát đã đưa ra sau mỗi cuộc kiểm toán. - Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến phần việc được giao; - Chịu trách nhiệm các kết quả kiểm soát các phần việc được giao trước Trưởng ban và Ban lãnh đạo công ty.

Xem chi tiết
Tuyển gấp vị trí nhân viên kỹ thuật tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

16/09/2019 - 553 Lượt xem

Tuyển dụng 10 đồng nghiệp cho vị trí Nhân viên Kỹ thuật tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

- Tổ chức kiểm soát nội bộ định kỳ hàng năm theo kế hoạch đã định hoặc bất thường khi có yêu cầu từ Trưởng ban. - Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về tài chính và kế toán; các quy định về kế toán, thuế và tài chính của các cơ quan chức năng bên ngoài công ty như cơ quan thuế, bộ tài chính, ngân hàng nhà nước… - Lập các báo cáo và quản lý sau kiểm tra thể hiện các vấn đề đã thực hiện đúng và chưa thực hiện đúng tại các chi nhánh được kiểm tra cho Trưởng ban và những người liên quan, đồng thời tư vấn các biện pháp khắc phục. - Giám sát các chi nhánh thực hiện các vấn đề mà ban kiểm soát đã đưa ra sau mỗi cuộc kiểm toán. - Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến phần việc được giao; - Chịu trách nhiệm các kết quả kiểm soát các phần việc được giao trước Trưởng ban và Ban lãnh đạo công ty.

Xem chi tiết
Hà Nội: Tuyển dụng IT lập trình Java/ Android

16/01/2019 - 749 Lượt xem

VVM- Tuyển dụng nhân viên IT lập trình Java/ Android

Xem chi tiết

- Tổ chức kiểm soát nội bộ định kỳ hàng năm theo kế hoạch đã định hoặc bất thường khi có yêu cầu từ Trưởng ban. - Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về tài chính và kế toán; các quy định về kế toán, thuế và tài chính của các cơ quan chức năng bên ngoài công ty như cơ quan thuế, bộ tài chính, ngân hàng nhà nước… - Lập các báo cáo và quản lý sau kiểm tra thể hiện các vấn đề đã thực hiện đúng và chưa thực hiện đúng tại các chi nhánh được kiểm tra cho Trưởng ban và những người liên quan, đồng thời tư vấn các biện pháp khắc phục. - Giám sát các chi nhánh thực hiện các vấn đề mà ban kiểm soát đã đưa ra sau mỗi cuộc kiểm toán. - Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến phần việc được giao; - Chịu trách nhiệm các kết quả kiểm soát các phần việc được giao trước Trưởng ban và Ban lãnh đạo công ty.

Xem chi tiết
VVM Hà Nội và VVM HCM tuyển Nhân viên kinh doanh phát triển điểm máy

16/01/2019 - 1.311 Lượt xem

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, cần tuyển: - 02 Nhân viên kinh doanh tại Hà Nội - 02 Nhân viên kinh doanh tại Tp. HCM

Xem chi tiết

- Tổ chức kiểm soát nội bộ định kỳ hàng năm theo kế hoạch đã định hoặc bất thường khi có yêu cầu từ Trưởng ban. - Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về tài chính và kế toán; các quy định về kế toán, thuế và tài chính của các cơ quan chức năng bên ngoài công ty như cơ quan thuế, bộ tài chính, ngân hàng nhà nước… - Lập các báo cáo và quản lý sau kiểm tra thể hiện các vấn đề đã thực hiện đúng và chưa thực hiện đúng tại các chi nhánh được kiểm tra cho Trưởng ban và những người liên quan, đồng thời tư vấn các biện pháp khắc phục. - Giám sát các chi nhánh thực hiện các vấn đề mà ban kiểm soát đã đưa ra sau mỗi cuộc kiểm toán. - Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến phần việc được giao; - Chịu trách nhiệm các kết quả kiểm soát các phần việc được giao trước Trưởng ban và Ban lãnh đạo công ty.

Xem chi tiết
Hà Nội: Chuyên viên tuyển dụng, SL: 02

16/01/2019 - 809 Lượt xem

Để đáp ứng cho sự phát triển, ngày càng lớn mạnh của công ty. Văn phòng trụ sở chính tại Hà Nội cần tuyển 02 Chuyên viên tuyển dụng. Có kinh nghiệm trên 02 năm ở vị trí tương đương. Lương thưởng xứng đáng theo năng lực.

Xem chi tiết

- Tổ chức kiểm soát nội bộ định kỳ hàng năm theo kế hoạch đã định hoặc bất thường khi có yêu cầu từ Trưởng ban. - Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về tài chính và kế toán; các quy định về kế toán, thuế và tài chính của các cơ quan chức năng bên ngoài công ty như cơ quan thuế, bộ tài chính, ngân hàng nhà nước… - Lập các báo cáo và quản lý sau kiểm tra thể hiện các vấn đề đã thực hiện đúng và chưa thực hiện đúng tại các chi nhánh được kiểm tra cho Trưởng ban và những người liên quan, đồng thời tư vấn các biện pháp khắc phục. - Giám sát các chi nhánh thực hiện các vấn đề mà ban kiểm soát đã đưa ra sau mỗi cuộc kiểm toán. - Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến phần việc được giao; - Chịu trách nhiệm các kết quả kiểm soát các phần việc được giao trước Trưởng ban và Ban lãnh đạo công ty.

Xem chi tiết
Hà Nội: Tuyển dụng Trợ lý Chủ tịch HĐQT

16/01/2019 - 749 Lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trợ lý Chủ tịch HĐQT MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Tham dự các cuộc họp của HĐQT và ghi chép nhanh, lập biên bản cuộc họp • Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan. • Biên phiên dịch tài liệu theo chỉ đạo của cấp trên (Hợp đồng, báo cáo…) • Tổng hợp báo cáo các phòng ban để trình lên Ban lãnh đạo • Hỗ trợ công việc cho các phòng ban khác khi cần • Thực hiện các công việc của theo chỉ đạo của cấp trên. YÊU CẦU CÔNG VIỆC • Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương/ Luật chuyên ngành Luật/ Tài chính/ Kinh tế • Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt, ưu tiên biết 2 ngoại ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Nhật • Có kinh nghiệm trên 1 năm tại vị trí tương đương • Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình với công việc • Thành thạo vi tinh văn phòng • Kỹ năng Biên dịch, lập báo cáo tốt QUYỀN LỢI • Ứng viên được làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện • Thu nhập hấp dẫn xứng đáng với năng lực • Được đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định của Luật lao động • Các khoản phụ cấp khác: ăn tr

Xem chi tiết

- Tổ chức kiểm soát nội bộ định kỳ hàng năm theo kế hoạch đã định hoặc bất thường khi có yêu cầu từ Trưởng ban. - Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về tài chính và kế toán; các quy định về kế toán, thuế và tài chính của các cơ quan chức năng bên ngoài công ty như cơ quan thuế, bộ tài chính, ngân hàng nhà nước… - Lập các báo cáo và quản lý sau kiểm tra thể hiện các vấn đề đã thực hiện đúng và chưa thực hiện đúng tại các chi nhánh được kiểm tra cho Trưởng ban và những người liên quan, đồng thời tư vấn các biện pháp khắc phục. - Giám sát các chi nhánh thực hiện các vấn đề mà ban kiểm soát đã đưa ra sau mỗi cuộc kiểm toán. - Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến phần việc được giao; - Chịu trách nhiệm các kết quả kiểm soát các phần việc được giao trước Trưởng ban và Ban lãnh đạo công ty.

Xem chi tiết
Trang 1/3